Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

Przedstawmy następujący stan faktyczny. Przeciwko dłużnikowi wszczęto egzekucje z nieruchomości, którą zamieszkuje. W następstwie tego postanowił za wszelką cenę spłacić należność wobec wierzyciela, tak aby nie „stracić” swojego miejsca zamieszkania i skontaktował się z wierzycielem. Ten jednak zaproponował warunki, w których to dłużnik może spłacić należność na raty, lecz pierwsza z nich będzie wynosiła połowę całej zaległości (jako tzw. opłata uwierzytelniającą), w następstwie czego złoży wniosek o umorzenie postępowania. Komornik jednak wyznaczył już termin opisu i oszacowania nieruchomości, a dłużnik potrzebuje czasu na zgromadzenie środków, aby mógł wpłacić pierwszą ratę na poczet ugody z wierzycielem. Co w takiej sytuacji może zrobić dłużnik, aby zyskać czas na zebranie dużej sumy pieniędzy? Otóż może złożyć skargę na opis i oszacowanie.

Zgodnie z art. 950 Kodeksu postępowania cywilnego, uczestnicy postępowania egzekucyjnego (w tym oczywiście dłużnik) mogą zaskarżyć sporządzony przez komornika opisz i oszacowanie nieruchomość w formie skargi na czynności komornika. W przypadku takiej skargi występuje „specyficzny” termin na jej wniesienia. Wynosi bowiem on dwa tygodnie, niemniej jednak jest on liczony nie od dnia doręczenia opisu i oszacowania nieruchomości, a od jego ukończenia. O ukończeniu opisu i oszacowania natomiast komornik informuję dłużnika w formie zawiadomienia (a więc o określonej dacie i godzinie, kiedy dojdzie do ukończeniu opisu i oszacowania). Ukończenie opisu i oszacowania jest stwierdzane przez komornika w formie protokołu. W przypadku, gdy opis i oszacowanie nie zostaną ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, to termin do jego zaskarżenia liczony będzie od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia komornika o ukończeniu opisu i oszacowania.

W skardze na opis i oszacowanie można podnosić zarówno zarzuty formalne, dotyczące np. braku wymogów formalny opinii biegłego jak i merytorycznych, w szczególności dotyczących prawidłowości dokonania wyceny przez biegłego. Postępowanie toczące się na wskutek zaskarżenia opisu i oszacowania wydłuży czas egzekucji z nieruchomości. Spór bowiem co do wartości nieruchomości, spowoduje że nie dojdzie do  licytacji nieruchomości.

Sąd kończy sprawę zainicjowaną wniesieniem skargi na opis i oszacowanie w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.