Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma pomóc dłużnikom wyjść z długów w razie niewypłacalności. Dzięki temu dłużnik może w sposób zorganizowany i uporządkowany prowadzić swoje sprawy związane z zadłużeniem. Doradzamy dłużnikom jak przygotować się do takiego postępowania. Posiadamy zespół prawników związanych z upadłościami konsumenckimi. Korzyści płynące z ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 • wstrzymanie naliczania większości odsetek
 • wstrzymanie egzekucji komorniczych
 • wstrzymanie spraw sądowych
 • spłata długów w ratach
 • wykreślenie z rejestrów dłużników

Informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia sprawy

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację (brak numeru PESEL dotyczy zazwyczaj cudzoziemców),
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników (co oznacza,
  że nie musimy zatrudniać biegłych, którzy w sposób dokładny oszacują wartość każdego
  ze składników naszego majątku, możemy zrobić to sami. Przy jego szacowaniu należy jednak być uczciwym. Tylko bowiem nasza chęć współpracy z sądem i wierzycielami umożliwi nam wypracowanie najlepszego dla nas rozwiązania),
 5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 6. spis wierzytelności spornych (a więc takich, których istnienie bądź wysokość kwestionujemy) z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Co istotne, fakt, że we wniosku wskazujemy te sporne wierzytelności nie jest jednoznaczny ich uznaniem,
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające oddalenie wniosku przez sąd.

Więcej na ten temat: Upadłość konsumencka w praktyce