Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo kierowane do sądu przez pozwanego, w którym przedstawia swoje stanowisko i powołuje dowody. Sprzeciw można wnieść zarówno od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jak i w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sprzeciw można wnieść w terminie 14 dni od dnia w którym sąd doręczył nakaz zapłaty. Najczęściej jest to data odebrania przesyłki z poczty lub bezpośrednio od listonosza. Wniesienie sprzeciwu w tym terminie stanowi bardzo ważną czynność procesową i daje możliwość wygrania sprawy. Niewniesienie sprzeciwu lub wniesienie go po terminie powoduje, że nakaz zapłaty staje się prawomocny a wierzyciel może dochodzić jego realizacji w drodze egzekucji.

Wielokrotnie zdarza się, że dłużnik nie miał możliwości złożenia sprzeciwu a mimo to komornik zablokował mu konto. Najczęściej dzieje się tak z powodu zmiany adresu zamieszkania dłużnika. W takich wypadkach należy podjąć próbę wznowienia sprawy i złożenia sprzeciwu. Osoby mieszkająca zagranicą mogą to uczynić również przez swojego pełnomocnika w Polsce. Pomagamy dłużnikom przywrócić im możliwość realizacji ich praw przed sądem i wygrania sprawy. Pomoc jest także udzielana zdalnie a co ułatwia wymianę korespondencji i informacji.

W pierwszej kolejności należy także zgromadzić wszelkie dokumenty i informacje dotyczące poprzednich miejsc zamieszkania oraz dokumentów związanych z długiem. Jeśli dłużnik otrzymał od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji to powinien ustalić jaki sąd wydał orzeczenie oraz kto jest wierzycielem. Te informacje pozwalają na identyfikację spray oraz właściwego sądu. Wskazane jest zbadanie akt sprawy które znajdują się w sądzie. Ta czynność pozwala na dokładne ustalenie istotnych okoliczności w sprawie i ocenę ryzyka jej przegrania. Akta sprawy można zamówić osobiście lub telefonicznie a także przez pełnomocnika, w sekretariatach wydziałów sądów. W sytuacji kiedy jest to utrudnione należy zgromadzić jak najwięcej informacji związanych z roszczeniem którego dochodzi wierzyciel.

Sąd na skutek informacji, że dłużnik nie brał udziału w sprawie z uwagi na zmianę adresu, podejmie sprawę i uzna sprzeciw za skutecznie złożony. Na skutek tego nakaz zapłaty utraci moc a komornik będzie musiał umorzyć egzekucję. Sprawa sądowa będzie się toczyć w trybie zwyczajnym a sąd oceni dowody przed wydaniem orzeczenia. Częstokroć, w przypadku przedawnionych roszczeń poniżej, wierzyciel cofa pozew i sprawa zostaje umorzona. W ten sposób postępowanie się kończy, wierzyciel traci możliwość prowadzenia egzekucji i musi oddać kwoty które pobrał. Dłużnik z kolei uwalnia się od ciężaru długu i egzekucji komorniczej. W sprzeciwie należy ująć i podać wszystkie twierdzenia oraz zarzuty pod rygorem utraty prawa do powołania ich później. Postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania procesowego i jego znajomość pozwala na określenie najlepszej strategii prawnej.

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego