Udostępnienie danych w rejestrze dłużników cz. II

Udostępnienie danych w rejestrze dłużników cz. II

Czy dłużnik może sprzeciwić się udostępnieniu danych?

W poprzednim artykule wskazałem, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wierzyciel mógł żądać udostępnienia danych w rejestrze zadłużonych prowadzonych przez biuro informacji gospodarczej. Niemniej jednak czy dłużnikowi przysługują jakieś środki, dzięki którymi mógłby sprzeciwić się udostępnieniu danych w rejestrze dłużników? Otóż tak, bowiem ustawa o udostępnieniu informacji gospodarczych  i wymianie danych gospodarczych przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu przez dłużnika.

Czytaj dalej

Udostępnienie danych w rejestrze dłużników cz. I

Udostępnienie danych w rejestrze dłużników cz. I

Kiedy wierzyciel może żądać udostępnienia danych w rejestrze dłużników?

Powstanie zadłużenia powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim, w przypadku, gdy wierzytelność w całości stanie się wymagalna, wierzyciel może żądać od dłużnika zapłaty całej kwoty zobowiązania. Niemniej jednak istniejące zobowiązanie może skłonić wierzyciela również do udostępnienia danych dłużnika np. w Biurze Informacji Gospodarczych bądź Krajowego Rejestru Długów, co jest szczególnie natywnym skutkiem wobec przedsiębiorców. W takich przypadkach bowiem potencjalni kontrahenci mogą wycofać z współpracy. A zatem kiedy wierzyciel może żądać udostępnienia danych w rejestrach dłużników?

Czytaj dalej

Problem z spłatą zadłużenia

Problem z spłatą zadłużenia

Jaką drogę wybrać aby rozwiązać problem z zaległościami?

Nieterminowa spłata zobowiązań co do zasady powoduje, że cała wierzytelność zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności (np. poprzez wypowiedzenie umowy pożyczki bądź kredytu przez wierzyciela). To zaś powoduje nie małe problemy dla dłużnika, które w konsekwencji mogą doprowadzić go do tzw. spirali zadłużenia, a więc sytuacji kiedy zaciąga zobowiązania tylko po to by spłacić te poprzednie. W takim przypadku dłużnik powinien podjąć działania zmierzające do „załatwienia sprawy” związanej z długami. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej najlepszym rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja zadłużenia, bądź złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednakże wybór właściwych środków będzie uzależniony od wielu czynników, o czym poniżej.

Czytaj dalej

Przedawnienie a postępowanie egzekucyjne

Przedawnienie a postępowanie egzekucyjne

Czy komornik może wszcząć egzekucję przedawnionego roszczenia?

Aby można było wszcząć postępowanie egzekucyjne konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Co do zasady będzie to wyrok bądź nakaz zapłaty zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Czy jednak wydanie tytułu wykonawczego powoduje, iż roszczenie nie będzie mogło ulec przedawnieniu? Otóż nie, bowiem Kodeks cywilny wskazuje wprost, że roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym (w tym odsetki do dnia uprawomocnienia się orzeczenia) przedawniają się w terminie 6 letnim (uprzednio 10 letnim). Z tego względu powstaje pytanie czy komornik może wszcząć postępowanie w sytuacji gdy wierzyciel wnosi o wszczęcie egzekucji dotyczącej należności stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem, która uległa przedawnieniu?

Czytaj dalej

Egzekucja pomimo braku doręczenia nakazu zapłaty w EPU

Egzekucja pomimo braku doręczenia nakazu zapłaty w EPU

Czy istnieje możliwość wstrzymania egzekucji?

W praktyce spotykam się bardzo często z sytuacjami, w których klient otrzymuje zajęcie rachunku bankowego bez uprzedniego otrzymania orzeczenia. W takiej sytuacji niezbędny jest kontakt z komornikiem, celem ustalenia na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja. Bardzo często okazuje się, że podstawą jest nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie EPU). Następnie zaś po zapoznaniu się z aktami sprawy „wychodzi na jaw”, że po dwukrotnej awizacji nakaz zapłaty został uznany z skutecznie doręczony mimo, iż próba jego doręczenia nastąpiła na adres, pod którym pozwany nie zamieszkiwał. Czy w takim przypadku dłużnik może zatrzymać egzekucję?

Czytaj dalej

Umorzenie egzekucji z nieruchomości po drugiej licytacji

Umorzenie egzekucji z nieruchomości po drugiej licytacji

Podstawowe informacje

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest według dość sformalizowanego trybu. Ostatecznie kończy się ona licytacją, na której to następuje próba „znalezienia” osoby która nabędzie nieruchomość objętą egzekucją. Niemniej jednak bardzo często zdarza się, że zarówno pierwsza jak i druga licytacja jest bezskuteczna, zaś wierzyciel nie przejął nieruchomości na własność. Co w takim przypadku? Czy wierzyciel może niezwłocznie po drugiej licytacji wszcząć ponownie egzekucję z nieruchomości?

Czytaj dalej

Wniosek o przejęcie nieruchomości

Wniosek o przejęcie nieruchomości

Kiedy może zostać złożony?

Art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje możliwość przejęcia na własność nieruchomości, w przypadku bezskutecznej drugiej licytacji. Ten rodzaj zbycia nieruchomości należy do kategorii pozalicytacyjnych. Instytucja nieruchomości ma na celu zapewnienie wierzycielowi egzekwującemu, hipotecznemu i współwłaścicielowi możliwości przejęcia nieruchomości.

Czytaj dalej

WIBOR cz. III

WIBOR cz. III

Jakie roszczenia może sformułować kredytobiorca?

Po przeanalizowaniu naszej umowy kredytowej pod względem jej abuzywnych postanowień w zakresie wskaźnika WIBOR, musimy zdecydować się jakie roszczenie sformułować w ewentualnym pozwie. Mimo że temat ten wydaje się prozaiczny, to jednak konsument powinien poważnie zastanowić się nad tym „czego” chce zażądać od banku w procesie sądowym. Kredytobiorca powinien podjąć przemyślaną decyzję w tym zakresie, bowiem każde z nich może wywołać odmienne skutki w sytuacji prawnej konsumenta.

Czytaj dalej

WIBOR cz. II

WIBOR cz. II

Niedozwolone klauzule informacyjne w umowach kredytowych

Jak wskazaliśmy w poprzednim artykule, oparcie roszczenia w ewentualnym postępowaniu sądowym przeciwko bankowi wyłącznie na „nieuczciwości” wskaźnika WIBOR będzie niewystarczające dla wygrania sprawy. W związku z tym konsument powinien przede wszystkim powołać się na niedozwolone klauzule informacyjne znajdujące się w umowie w szczególności w zakresie podstawowych definicji WIBOR – u oraz ryzyka z nim związanego. Niniejszy artykuł przedstawi przykładowe rodzaje niedozwolonych klauzul informacyjnych, które konsumenci mogą znaleźć w swoich umowach kredytowych.

Czytaj dalej

WIBOR cz. I

WIBOR cz. I

Czym jest WIBOR?

W ostatnim czasie dość popularnym tematem rozważań wśród ekonomistów oraz prawników stał się wskaźnik WIBOR. Wzrost inflacji w Polsce odcisnął silne piętno na osobach, które zawarły umowy kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem. Wysokość takiego oprocentowania bowiem ustalana jest w oparciu o stałą marżę oraz zmienny wskaźnik WIBOR. Wraz z jego wzrostem, znacznemu podwyższeniu uległy również raty kredytu. W związku z tym powstaje pytanie czym w zasadzie jest WIBOR i czy jest on uczciwym wskaźnikiem, na którym opiera się oprocentowanie większości kredytów hipotecznych w Polsce? Niniejszy artykuł (będący pierwszym z trzech o tematyce WIBOR – u) spróbuje odpowiedzieć na te pytania.

Czytaj dalej