Pozew oraz nakaz zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) zainicjowane złożeniem pozwu przez powoda kończy wydaniem się nakazu zapłaty. Na jego podstawie Pozwany zobowiązany jest do zapłaty orzeczonej kwoty w terminie dwóch tygodni, bądź wniesienia w tym terminie środka zaskarżenia, a więc sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aby lepiej zrozumieć istotę EPU koniecznym jest wskazanie elementów charakterystycznych dla pozwu oraz nakazu zapłaty w EPU.

Pozew w EPU

Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, iż pozew w EPU (poza warunkami przewidzianymi dla pism procesowych oraz pozwu wnoszonego w „trybie zwykłym”) powinien zawierać obligatoryjnie następujące elementy:

  1. Numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.
  2. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
  3. Dowody na poparcie swoich twierdzeń, które jednak z uwagi na specyfikę elektronicznego postępowania upominawczego, nie dołącza się do pozwu.

Co istotne Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył dane identyfikujące pozwanego.

Nakaz zapłaty

Złożenie pozwu, co do zasady powinno kończyć wydaniem nakazu zapłaty. W istocie nakaz zapłaty wydawany jest wyłącznie na podstawie twierdzeń powoda.

Niemniej jednak w przypadku stwierdzenia przez e – sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (np. roszczenie nie stało się wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu) zamiast nakazu zapłaty wydawane jest postanowienie o umorzeniu postępowania. W poprzednim stanie prawnym zamiast postanowienia o umorzeniu postępowania wydawane było postanowienie o przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej.

Co więcej Sąd może uchylić nakaz zapłaty z urzędu i wydać postanowienie o umorzeniu postępowania wtedy gdy nakazu zapłaty nie można doręczyć pozwanemu w kraju, a powód nie usunie przeszkody do doręczenia w wyznaczonym terminie.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.