Czym jest EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) uzupełnia model postępowania upominawczego. Głównym celem postępowania jest sprawniejsze rozpoznawanie dochodzonych roszczeń oraz odciążenie sądów powszechnych od rozpoznania spraw drobnych (choć w tym trybie mogą być również rozpoznawane roszczenia o wyżej wartości), w których to stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. A zatem czym w istocie jest EPU?

Stosowanie przepisów o EPU

Co do zasady elektroniczne postępowanie upominawcze niewiele różni się od zwykłego postępowania upominawczego. Z tego względu przepisy o zwykłym postępowaniu upominawczym stosują się do EPU z niewielkimi wyjątkami.

Kiedy natomiast nie można stosowa przepisów w EPU? Po pierwsze w sytuacji gdy wierzyciel dochodzi roszczenia niepieniężnego, a to ze względu na specyfikę tego postępowania. Po drugie natomiast wtedy, gdy  nakaz zapłaty miałby zostać doręczony poza granicami kraju. Uzasadnione to jest faktem, że do wydania nakazu zapłat,y postępowanie toczy się bez udziału pozwanego.

Warto również pamięta, że w EPU można dochodzić wyłącznie roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu.

Sąd właściwy do rozpoznania spraw w EPU

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Potocznie sąd ten nazywany jest e – sądem.

Środki odwoławcze od wyżej wymienionego sądu rozpoznaje Sąd Okręgowy w Lublinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy.

System teleinformatyczny

Z racji swojej nazwy, czynności Sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym są utrwalane wyłącznie w systemie informatycznym. Istotą tego postępowania bowiem jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych

Powód również obligatoryjnie dokonuje wszelkich czynności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W tym jednak zakresie ustawodawca wprowadził załagodzenie wymogów formalnych, gdyż powód nie jest zmuszony zaopatrywać pisma w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufania bądź podpis osobisty. Pisma procesowe powoda niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Pozwany zaś według wyboru, może dokonywać czynności za pośrednictwem drogi elektronicznej lub tradycyjnie drogą korespondencyjną. Niemniej jednak jeżeli pozwany wniesie pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będzie mógł wnosić pisma wyłącznie w formie elektronicznej.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.