Jaką cześć wynagrodzenia może zająć komornik?

W przypadku popadnięcia w zadłużenie, dłużnik musi liczyć się z tym, iż w ostateczności wierzyciel wystąpi nad drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. W takiej sytuacji komornik będzie miał prawo wyegzekwowania zobowiązania z naszych składników majątkowych, a zatem będzie mógł je zająć. Przede wszystkim jednak komornik rozpocznie egzekucje od zajęcia naszego źródła dochodu. Niemniej jednak regulacje polskiego prawa dokonują ograniczeń kwoty, która może zostać zajęta przez komornika z naszego źródła dochodu.

Umowa o pracę

Art. 87 Kodeksu pracy wskazuje zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, w tym zobowiązań stwierdzonych tytułem wykonawczym, który uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Przepis ten w pierwszej kolejności charakteryzuje pojęcie wynagrodzenia na potrzeby zasad dokonywania z niej potrąceń.  I tak wynagrodzeniem, które podlega potrąceniu jest wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Art. 87 Kodeksu pracy rozróżnia egzekucje świadczeń alimentacyjnych i innych niż świadczenia alimentacyjne. Te pierwsze mogą być egzekwowane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Natomiast świadczenia inne niż alimentacyjne mogą być egzekwowane do wysokości połowy wynagrodzenia.

Art. 871 Kodeksu pracy będący uzupełnieniem art. 87 Kodeksu pracy zawiera dodatkowe gwarancje ochronne dla pracownika. Wyżej podany artykuł dotyczył maksymalnych kwot potrąceń. Natomiast art. 871 Kodeksu pracy ma charakter socjalny, albowiem wskazuje, iż egzekucja innych należności niż alimentacyjne z wynagrodzenia osób zatrudnionych w pełny wymiarze czasu pracy po odliczeniu wszelkich składek i zaliczek jest wolna od egzekucji w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto podkreślić, że kwota wolna od egzekucji nie dotyczy egzekucji należności alimentacyjnych.

Umowa zlecenia

Co do zasady komornik ma prawo do zajęcia 100 % wynagrodzenia z umowy zlecenia. Niemniej jednak ostatnia nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego pozwala ją ograniczyć w pewnych przypadkach.

Wedle regulacji Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji z wynagrodzenia pobieranego na mocy umowy zlecenia będą stosowane ograniczenia wynikające z wynagrodzenia z umowy o pracę w przypadku, gdy będzie to świadczenie powtarzające, którego celem jest zapewnienie utrzymania. A zatem wynagrodzenie z umowy zlecenia musi być świadczeniem periodycznym i  być przeznaczane na utrzymanie.

Emerytura

Co do zasady komornik może zająć emeryturę do 25% jej wysokości. Niemniej jednak wysokość tak wzrośnie do 60 % emerytury w przypadku gdy egzekwowane należności będą świadczeniami alimentacyjnymi.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.