Czy istnieje możliwość wstrzymania egzekucji?

W praktyce spotykam się bardzo często z sytuacjami, w których klient otrzymuje zajęcie rachunku bankowego bez uprzedniego otrzymania orzeczenia. W takiej sytuacji niezbędny jest kontakt z komornikiem, celem ustalenia na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja. Bardzo często okazuje się, że podstawą jest nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie EPU). Następnie zaś po zapoznaniu się z aktami sprawy „wychodzi na jaw”, że po dwukrotnej awizacji nakaz zapłaty został uznany z skutecznie doręczony mimo, iż próba jego doręczenia nastąpiła na adres, pod którym pozwany nie zamieszkiwał. Czy w takim przypadku dłużnik może zatrzymać egzekucję?

Postępowanie egzekucyjne toczy się na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest również prawomocny nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Aby jednak możliwe było prowadzenie egzekucji na podstawie danego tytułu wykonawczego, wpierw musi on zostać skutecznie doręczony Pozwanemu. Jest to niezmiernie ważne, gdyż będziemy mogli zapoznać się z orzeczeniem i ewentualnie wnieść środek odwoławczy, a więc sprzeciw od nakazu zapłaty. Natomiast gdy wierzyciel poda w pozwie nieprawidłowy adres naszego zamieszkania, stracimy możliwość czynnego udziału w postępowaniu sądowym i obrony przeciwko roszczeniu wierzyciela.

Niemniej jednak należy w tym zakresie brać pod uwagę „specyfikę” przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nowelizacją z 2020 r. dodano bowiem domniemanie, iż nakaz zapłaty uznaje się za doręczony, jeżeli do dwukrotnej awizacji doszło pod adresem, który jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL. W takim przypadku pomimo dwukrotnej awizacji przesyłki zawierającej nakaz zapłaty pod adresem, który nie jest w rzeczywistości miejscem zamieszkania, nakaz zapłaty będzie skutecznie doręczony i nie będzie można „wzruszyć” sprawy.

Co jednak z nakazami zapłaty wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed 2020 r., które zostały doręczone na niewłaściwy adres zamieszkania pozwanego? Doręczenie orzeczenia na nasz nieaktualny adres zamieszkiwania, spowoduje, że takie doręczenie narusza regulacje prawne, a przez to jest nieprawidłowe i nieskuteczne. W takim przypadku będziemy możliwość próby „odkręcenia” takiej sytuacji. Możemy bowiem wnosić o ponowne doręczenie nakazu zapłaty. Niemniej jednak będziemy musieli udowodnić (w szczególnie za pośrednictwem odpowiedniej dokumentacji), iż w dacie doręczenia pozwu zamieszkiwaliśmy pod innym adresem, aniżeli ten w nim podany.

Ostatecznie, gdy Sąd uchyli orzeczenie, które zostało do nas wadliwie doręczone, Komornik z mocy prawa powinien umorzyć egzekucję. Niemniej jednak w zdecydowanej większości przypadków, komornicy nie otrzymują informacji o uchyleniu tytułu wykonawczego na podstawie którego prowadzą przeciwko nam egzekucję. W związku z tym warto złożyć wniosek, w którym to zażądamy od komornika umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.