Podstawowe informacje

Jeżeli dłużnik spóźnia się z spełnieniem świadczenia, wierzyciel może żądać od niego zapłaty odsetek za opóźnienie. Świadczenie nie płacone przez dłużnika przez kilka a nawet kilkanaście lat może spowodować, że kwota odsetek przewyższy wysokość kapitału początkowego. Jednakże odsetki, tak jak inne roszczenia ulegają przedawnieniu, przez co dłużnikowi będzie przysługiwał w czasie procesu zarzut, który doprowadzić może do oddalenie powództwa wierzyciela. Z tego względu powstaje pytanie w jakim terminie i na jakich zasadach przedawniają się odsetki?

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, roszczenia przedawniają się z upływem 6 – letniego terminu, którego koniec przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Niemniej jednak związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz świadczenia okresowe (a więc również i odsetki) przedawniają się z upływem 3 lat.

Co jednak gdy Sąd wydał orzeczenie sądowe? Czy zmianie ulegnie również termin przedawnienia odsetek, które zostały orzeczone w wyroku bądź nakazie zapłaty? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak.

Odsetki zasądzone od dnia wymagalności do dnia uprawomocnienia się orzeczenia będą przedawniały się z upływem lat 6, zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego. Niemniej jednak warto pamiętać, że odsetki zasądzone od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty będą przedawniały się w terminie przewidzianym dla świadczeń okresowych, a więc z upływem terminu 3 letniego.

Warto również pamiętać o ważnej zasadzie dotyczącej odsetek, która została przyjęta przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z nią odsetki nie mogą przedawnić się później niż roszczenie główne. Zasada ta ma bardzo duże znaczenie w sytuacji, gdy zadłużenie wynika np. ze sprzedaży usług lub towarów przez przedsiębiorców. Dla takich roszczeń bowiem termin przedawnienia wynosi 2 lata. Zatem, zgodnie z powyższą zasadą termin przedawnienia odsetek od takich świadczeń również będzie wynosił 2 lata, mimo że zgodnie z ustawą termin ten wynosi 3 lata.

Powyżej przedstawione reguły oznaczają, ze wierzyciel co 3 lata od dnia uprawomocnienia się powinien wszcząć postępowanie egzekucyjne aby przerwać bieg terminu przedawnienia odsetek. Natomiast dłużnik, powinien „monitorować” czy wierzyciel dochował tego obowiązku, a w przypadku stwierdzenia przedawnienia odsetek podjąć odpowiednie kroki prawne.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.