Jakie dane mogą zostać ujawnione w rejestrze ?

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która weszła w życie dnia 1 grudnia 2021 r. wprowadziła nowy ogólnokrajowy, jawny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. Rejestr ten będzie stanowił źródło informacji na temat niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi, prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi. W związku z tym, warto wskazać jakie informację i jakie podmioty mogą zostać ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dostęp do rejestru

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest rejestrem o charakterze jawnym i powszechnym. W związku z tym każda osoba może za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości uzyskać informacje ujawnione w rejestrze. Dane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych są wyszukiwane w oparciu o  PESEL lub NIP dłużnika, bądź sygnaturę akt sprawy pod którą toczyło się postępowanie dotyczące dłużnika.

Podmioty ujawnione w rejestrze

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawniane są informacje o:

 1. O osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są albo były prowadzone postępowania:
  1. restrukturyzacyjne,
  2. o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
  3. upadłościowe,
  4. wtórne postępowania upadłościowe zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe,
  5. w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.
 2. Wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
 3. Osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, sąd, naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
 4. Osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zakres danych ujawnionych w rejestrze

Zgodnie z ustawą, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawniane są m. in. następujące dane dotyczące dłużników:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę.
 2. Firmę.
 3. Miejsce zamieszkania albo siedzibę.
 4. Adres.
 5. Numer PESEL lub numer NIP.
 6. Określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 7. Nazwę sądu prowadzącego postępowanie.
 8. Imię i nazwisko sędziego-komisarza.
 9. Sygnaturę akt sprawy

Dane ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych co do zasady nie podlegają usunięciu. Niemniej jedna ustawa przewiduje kilka wyjątków. Jeden z nich wskazuje, iż dane przestają być ujawnione w rejestrze po 10 latach od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa przewiduje inaczej.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.