Problem z spłatą zadłużenia

Problem z spłatą zadłużenia

Jaką drogę wybrać aby rozwiązać problem z zaległościami?

Nieterminowa spłata zobowiązań co do zasady powoduje, że cała wierzytelność zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności (np. poprzez wypowiedzenie umowy pożyczki bądź kredytu przez wierzyciela). To zaś powoduje nie małe problemy dla dłużnika, które w konsekwencji mogą doprowadzić go do tzw. spirali zadłużenia, a więc sytuacji kiedy zaciąga zobowiązania tylko po to by spłacić te poprzednie. W takim przypadku dłużnik powinien podjąć działania zmierzające do „załatwienia sprawy” związanej z długami. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej najlepszym rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja zadłużenia, bądź złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednakże wybór właściwych środków będzie uzależniony od wielu czynników, o czym poniżej.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Jakie niesie za sobą skutki ?

Na podstawie umowy pożyczki, pożyczkodawca zobowiązuję się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuję się zwrócić tą samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunki i tej samej jakości. Mimo zawarcia umowy pożyczki, wielu pożyczkobiorców nie spłaca swoich zobowiązań terminowo. Wtedy, pożyczkodawca uzyskuje możliwość wypowiedzenia umowy. Taki przypadek niesie za sobą negatywne konsekwencje dla pożyczkobiorcy. Jednak, aby wypowiedzenie umowy pożyczki było skuteczne, musi zostać dokonane zgodnie z regulacjami ustawowymi bądź wskazanymi w umowie pożyczki.

Czytaj dalej

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Jakie dane mogą zostać ujawnione w rejestrze ?

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która weszła w życie dnia 1 grudnia 2021 r. wprowadziła nowy ogólnokrajowy, jawny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. Rejestr ten będzie stanowił źródło informacji na temat niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi, prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi. W związku z tym, warto wskazać jakie informację i jakie podmioty mogą zostać ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Czytaj dalej