Kiedy wierzyciel może żądać udostępnienia danych w rejestrze dłużników?

Powstanie zadłużenia powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim, w przypadku, gdy wierzytelność w całości stanie się wymagalna, wierzyciel może żądać od dłużnika zapłaty całej kwoty zobowiązania. Niemniej jednak istniejące zobowiązanie może skłonić wierzyciela również do udostępnienia danych dłużnika np. w Biurze Informacji Gospodarczych bądź Krajowego Rejestru Długów, co jest szczególnie natywnym skutkiem wobec przedsiębiorców. W takich przypadkach bowiem potencjalni kontrahenci mogą wycofać z współpracy. A zatem kiedy wierzyciel może żądać udostępnienia danych w rejestrach dłużników?

Czym są rejestry dłużników?                                                                         

Rejestry dłużników są to bazy prowadzone przez tzw. Biura Informacji Gospodarczej (jest to pojęcie ustawowe), które przechowują, przetwarzają i udostępniają informacje gospodarcze. Przede wszystkim w takich bazach znajdziemy negatywne informacje jak  informacje o przedterminowych zobowiązaniach wobec osób fizycznych oraz firm. Niemniej jednak w takich rejestrach możemy znaleźć również informacje o tym, że dana osoba spłaca zaciągnięte przez siebie zobowiązanie w terminie.Aby jednak doszło do „negatywnego” wpisu w danym rejestrze, muszą zostać spełnione warunki, które są odmienne zarówno dla konsumentów jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Warunki udostępnienia danych konsumenta

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze dotyczące konsumenta wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki.
  2. Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni.
  3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.
  4. Nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Warunki udostępnienia danych przedsiębiorcy

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, wierzyciel może przekazać do biura ich informacje gospodarcze wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.
  2. Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni.
  3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.