Kiedy może zostać złożony?

Art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje możliwość przejęcia na własność nieruchomości, w przypadku bezskutecznej drugiej licytacji. Ten rodzaj zbycia nieruchomości należy do kategorii pozalicytacyjnych. Instytucja nieruchomości ma na celu zapewnienie wierzycielowi egzekwującemu, hipotecznemu i współwłaścicielowi możliwości przejęcia nieruchomości.

Przedmiot przejęcia

Przejęciu na podstawie art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego podlegając nieruchomości, nieruchomości rolne oraz własnościowe  spółdzielcze prawo do lokalu. Przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić wyłącznie wtedy gdy na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania.  Przystąpienie choć jednego licytanta wyklucza możliwość zastosowania tej instytucji. Do braku osób przystępujących do przetargu dochodzi wtedy gdy:

  1. Licytanci nie stawili się.
  2. Osoby, które stawiły się w celu udziału w przetargu, są z niego wyłączone.
  3. Osoby, które stawiły się w celu udziału w przetargu, nie spełniły wymagań do udziału w przetargu.
  4. Pełnomocnicy licytantów nie dysponują pełnomocnictwem i wystarczającym umocowaniem do udziału w przetargu.
  5. Wniosek nabywcy o zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia nie został uwzględniony, a licytantów brak z przyczyn jak wyżej.

Legitymacja

Legitymacja do złożenia wniosku przysługuje:

  1. Wierzycielowi egzekwującemu (w tym przyłączającemu się do egzekucji).
  2. Wierzycielowi hipotecznemu.
  3. Współwłaścicielowi nieruchomości.

 

Jeśli zaś chodzi o nieruchomość rolną to podmiotem uprawnionym do skorzystania z instytucji przejęcia nieruchomości jest współwłaściciel nieruchomości rolnej, który nie jest dłużnikiem osobistym wierzyciela egzekwującego bądź grupa takich współwłaścicieli.

Warunki formalne

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku powinien go złożyć pisemnie bądź ustnie do protokołu lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w ciągu tygodnia od licytacji. Wniosek taki powinien spełniać wymogi stawiane pismom procesowym, zawierać żądanie przejęcia nieruchomości wraz z wskazaniem ceny nabycia.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.