Czy długi również zostaną umorzone ?

Celem postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego, jest wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela zobowiązania, które zostało przyznane np. w orzeczeniu sądowy opatrzonym w klauzulę wykonalności. Niemniej jednak czasami pojawiają się przeszkody, zarówno faktyczne jak i prawne, które uniemożliwiają komornikowi wyegzekwowanie należności. W takim przypadku komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Czy jednak umorzenie egzekucji powoduje umorzenie egzekucji ? Na te pytanie oraz wiele innych dotyczących umorzenia postępowania egzekucyjnego odpowiem w niniejszej publikacji.

Umorzenie długów

Tak jak wskazano powyżej, umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje wskutek powstania trwałej przyczyny. Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść w całości lub w części. Co ważne wierzyciel, na mocy takiego postanowienia nie odzyska swojej należności. Sprawa zostanie zakończona, a komornik uchyli wszelkie dokonane czynności egzekucyjne i usunie ich skutki (np. poprzez złożenie wniosku o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej).

Niemniej jednak umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, iż  zobowiązanie dłużnika zostanie umorzone. Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, kończy wyłącznie egzekucje z powodu wystąpienia trwałej przyczyny uniemożliwiającej prowadzenie egzekucji. Dług wciąż będzie istniał, a wierzyciel będzie miał prawo z wystąpieniem z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego może dojść zarówno z urzędu jak i na wniosek wierzyciela bądź dłużnika. Kodeks postępowania cywilnego wskazuję, iż do umorzenia postępowania egzekucyjnego w całości lub w części z urzędu następuje jeżeli:

  1. Okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych. Przesłanka ta będzie spełniona, gdy wykonanie tytułu wykonawczego nie należy do sądowych organów egzekucyjnych np. gdy tytuł wykonawczy został wydany w innym postępowaniu niż cywilnym, a jego wykonanie nie zostało przekazane na drogę egzekucji sądowej cywilnej.
  2. Wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna (np. śmierć dłużnika),
  3. Jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych (tzw. bezskuteczność egzekucji).
  4. Wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpi więc wskutek bezczynności wierzyciela, która przejawia się w niepodejmowaniu czynności, które są niezbędne do dalszego prowadzenia egzekucji.
  5. Prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc. Taka sytuacja może wystąpić, gdy Sąd uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności np. nakazowi zapłaty.
  6. Egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego. Taki przypadek może wystąpić, gdy komornik skieruję egzekucje do majątku osobistego małżonka dłużnika, który nie jest we władaniu dłużnika.

Ponadto, jak wyżej wskazano, postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone wskutek wniosku wierzyciela bądź dłużnika. Najczęstszym powodem skierowania przez wierzyciela  wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego do komornika, będzie przypadek gdy dłużnik zawarł z wierzycielem ugodę, na mocy której został ustalony nowy plan spłaty zobowiązania. Warto również pamiętać, że w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody Sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.

Natomiast dłużnik, może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, gdy przed dniem złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji, roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.