Czy dłużnik może sprzeciwić się udostępnieniu danych?

W poprzednim artykule wskazałem, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wierzyciel mógł żądać udostępnienia danych w rejestrze zadłużonych prowadzonych przez biuro informacji gospodarczej. Niemniej jednak czy dłużnikowi przysługują jakieś środki, dzięki którymi mógłby sprzeciwić się udostępnieniu danych w rejestrze dłużników? Otóż tak, bowiem ustawa o udostępnieniu informacji gospodarczych  i wymianie danych gospodarczych przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu przez dłużnika.

Sprzeciw po otrzymaniu wezwania do zapłaty

Aby wierzyciel mógł udostępnić dane dłużnika w rejestrze dłużników, zobowiązany jest wezwać do zapłaty, które będzie zawierało ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. Co więcej, w takim wezwaniu do zapłaty wierzyciel powinien również zawrzeć informacje o możliwości zgłoszenia przez dłużnika sprzeciwu.

A zatem, dłużnik po otrzymaniu wezwania ma możliwość wniesienia sprzeciwu bezpośrednio do wierzyciela, w którym może zakwestionować m. in. istnienie zobowiązania w całości lub w części, czy też wskazywać, iż wierzytelność uległa całkowicie przedawnieniu. Wierzyciel natomiast nie ma obowiązku uwzględnienia sprzeciwu. W takim przypadku (a więc w sytuacji nieuwzględnienia sprzeciwu), wierzyciel jest zobowiązany do przekazania do biura informacji gospodarczych, informacje które są kwestionowane przez dłużnika.

Sprzeciw do biura informacji gospodarczych

Po wpisie do rejestru dłużników, dłużnik może wnieść sprzeciw bezpośrednio bo do biura informacji gospodarczych. W szczególności sprzeciw może dotyczyć nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych. Co ważne, dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu, dłużnik może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia.

W przypadku gdy istnieje przypuszczenie, że sprzeciw jest uzasadniony, biuro może wstrzymać ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni.W pozostałych przypadkach biuro może wstrzymać ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres konieczny do rozpatrzenia sprzeciwu nie dłuższy niż 30 dni. Biuro może również przedłużyć okres wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych objętych sprzeciwem jedynie wówczas, gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi trudnościami i na okres, który łącznie nie przekracza 45 dni od dnia wstrzymania ujawniania informacji gospodarczej.

Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro może:

  1. Dokonać aktualizacji informacji gospodarczych.
  2. Usuwa informacje gospodarczą.
  3. Uznaje sprzeciw za bezzasadny i informuje o tym dłużnika.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.