Podstawowe informacje

W obecnych czasach coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą, które „wpadają” w kłopoty finansowej, zalega w pierwszej kolejności ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz podatkami. Niemniej jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że w zakresie zobowiązań podatkowych nie tylko sam podatnik odpowiada za zaległości. Bowiem za zobowiązania podatkowe mogą również odpowiadać członkowie jego rodziny. Może to spowodować nie tylko kłopoty finansowe dłużnika, ale również osób mu najbliższych, a nawet byłego małżonka.

Rozwiedziony małżonek

Art. 110 Ordynacji podatkowej wskazuje wprost, iż za zobowiązania podatkowe powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, odpowiada solidarnie również rozwiedziony małżonek. Warunkiem zaistnienia odpowiedzialności byłego małżonka jest powstanie zaległości podatkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego i istnienia wspólności majątkowej. A zatem odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka nie powstanie w przypadku powstania zobowiązania podatkowego przed zawarciem związku małżeńskiego oraz po ustaniu wspólności majątkowej.

Odpowiedzialność byłego małżonka jest ograniczona kwotowo. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada z całego swojego majątku, ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Co więcej odpowiedzialność byłego małżonka nie będzie obejmowała:

  1. Zobowiązań powstałych w związku z działaniem byłego współmałżonka jako płatnika i inkasenta.
  2. Odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Członek rodziny

Ponadto, za zobowiązania podatkowe odpowiada członek rodziny całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Za członka rodziny uważane są następujące osoby:

  1. Wstępni.
  2. Rodzeństwo.
  3. Zstępni małżonka.
  4. Osoba pozostająca w stosunku przysposobienia.
  5. Osoba pozostają z podatnikiem w faktycznym pożyciu małżeńskim.

Odpowiedzialność wyżej wymienionych osób będzie jednak ograniczona kwotowo. Osoby te bowiem odpowiadają całym swoim majątkiem, lecz tylko do wysokości uzyskanych korzyści. Co więcej może wystąpić również wyłączenie odpowiedzialności członków rodziny, a to w przypadku gdy osoby te w okresie stałego współdziałania z podatnikiem były osobami, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny – w zakresie wynikającym z obowiązku alimentacyjnego.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.