Antywindykacja –  porady prawne i pomoc dla dłużników – Kraków

Fundacja COGNOSCO istnieje by pomagać osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Wsparcie niesione przez Fundację zmierza do zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Fundacji „Cognosco” jest aktywizacja społeczna, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu.

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, która jest realizowana poprzez popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, szerzenie świadomości prawnej, w tym edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.