Sprzeciw od nakazu zapłaty

Pozwany na mocy nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: EPU) zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej kwoty w przeciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty bądź wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jakie natomiast warunki formalne powinien spełniać sprzeciw od nakazu zapłaty i jakie skutki niesie za sobą jego skuteczne wniesienie? Na te pytania postaram odpowiedzieć się w niniejszym artykule.

Warunki formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty

Po pierwsze, aby wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU, pozwany powinien zachować dwutygodniowy termin na jego wniesienia od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Uchybienie terminowi spowoduje, że sąd odrzuci sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydziału Cywilnego (tzw. e – sądu).

Po drugie, pozwany powinien zadbać, aby sprzeciw od nakazu zapłaty spełniał wszelkie warunki przewidziane dla pism procesowych w Kodeksie postępowania cywilnego. Przede wszystkim Pozwany powinien wskazać datę, oznaczyć sygnaturę akt postępowania, strony postępowania, oraz nakaz zapłaty który podlega zaskarżeniu oraz podpisać sprzeciw. Co istotne, sprzeciw powinien być wniesiony razem z odpisem dla strony powodowej. Do sprzeciwu (zgodnie z specyfikacją EPU) nie dołącza się jakichkolwiek dowodów, a nadto nie podlega on jakiejkolwiek opłacie.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Skutkiem skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU jest utrata przez niego mocy, w części zaskarżonej sprzeciwem. Jednocześnie e – sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów w takim przypadku e – sąd nie wydawał postanowienia o umorzeniu postępowania, lecz postanowienie o przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej. W przypadku umorzenia postępowania (z uwagi na charakter takiego rozstrzygnięcia, w którym to trudno jednoznacznie wskazać kto wygrał sprawę) każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wytoczy przeciwko pozwanemu powództwo o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wytoczenia powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Ma to swoje duże zalety, bowiem powód może zaliczyć uiszczoną opłatę od pozwu w EPU na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu w terminie 3 miesięcy od umorzenia postępowania. Co więcej, na wniosek stron sąd rozpoznając postępowanie uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.