Umowa cesji wierzytelności

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, banki lub firmy pożyczkowe mogą sprzedać nasz dług innemu podmiotowi, którym w zdecydowanej większości przypadków będzie firma windykacyjna albo fundusz sekurytyzacyjny. Taką transakcję umożliwia regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego umowa cesji wierzytelności  Czy Dłużnik powinien obawiać się sprzedaży swojego długu ?

Dotychczasowy wierzyciel może sprzedać nasz dług innemu podmiotowi na podstawie umowy cesji wierzytelności, która jest regulowana przez art. 509 Kodeksu Cywilnego. Cesjonariusz (nabywca) nabywa wierzytelność dzięki umowie cesji od cedent (zbywca). Formalnie nie potrzeba żadnej zgody dłużnika na sprzedaż zobowiązania przez wierzyciela innemu podmiotowi. Zazwyczaj jednak dotychczasowy wierzyciel informuje dłużnika o sprzedaży długu na rzecz innego podmiotu, wysyłając mu pisemne zawiadomienie. Niemniej jednak nie każda wierzytelność może zostać sprzedana, gdyż art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego wprowadza zakaz przenoszenia wierzytelności jeśli sprzeciwiałoby się to:

  1. Zastrzeżeniu umownemu. W takim przypadku strony umowy kredytu lub pożyczki mogą zawrzeć odpowiednią klauzulę, która uniemożliwi wierzycielowi dokonanie cesji wierzytelności na inny podmiot.
  2. Właściwości zobowiązania. a przykładem takich zobowiązań mogą być wierzytelności o charakterze ściśle osobistym.
  3. Ustawie, która może wprowadzić bezwzględny zakaz przelewu wierzytelności lub wskazywać warunki, których spełnienie powoduje, iż wierzytelność nie będzie mogła zostać przeniesiona. Przykładem wierzytelności wobec których istnieje ustawowy zakaz ich przenoszenia będą m.in. prawo odkupu czy prawo pierwokupu.

Podmiot, który nabędzie nasz dług wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wierzyciela. W związku z tym może on dochodzić od nas należności tak jak pierwotny wierzyciel, także na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Powodem sprzedaży naszego długu przez pierwotnego wierzyciela, będzie chęć odzyskania przez niego części należności i poprawienie swojego wyniku finansowego. Wobec tego pierwotny wierzyciel najczęściej sprzeda nasz dług w przypadku, gdy będziemy zalegać z kolejnymi ratami pożyczki. Podmiot sprzedający wierzytelność pozbywa się również trudności oraz kosztów związanych z odzyskaniem zaległości.

Nabywcami naszych długów najczęściej będą firmy windykacyjne bądź fundusze sekurytyzacyjne, dla których skup długów jest główną oraz ich egzekucja jest główną formą działalności.

Nabycie długu przez nowy podmiot nie musi być dla nas powodem do obaw, gdyż może oznaczać to dla nas możliwość negocjacji zarówno harmonogramu spłaty długu jak i wysokości rat. Dlatego też warto skontaktować się z nowym wierzycielem celem wypracowania nowych warunków spłaty.

 

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.